2021.01.22 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés a településrendezési tervek és a településképi rendelet módosítása kapcsán

 

 

Mosonmagyaróvár településrendezési teveinek módosítására jelenleg három eljárás is folyamatban van. Egyéni kérelmek és önkormányzati kezdeményezések alapján, 2020/1 számon a város területén 12 helyszínt érintően zajlik az államigazgatási egyeztetési eljárás véleményezési szakasza. Beruházói kérelemre külön eljárásban folyik a Gazdász utca melletti területre (2020/2) illetve az Akadémia-dűlő feletti 45 hektáros területre (2020/3) vonatkozóan szabályozási terv készítése, lakó területfelhasználás céljából. Ez a két eljárás is a vélemé-nyezési szakasznál tart.
Emellett elindult a Településképi rendelet módosítása is, melynek tervezetét szintén egyeztetni kell a kijelölt államigazgatási szervekkel.

 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelet alapján, valamennyi fenti eljárás véleményezési szakaszában is sor kerül a partnerségi egyeztetésre.
A partnerségi egyeztetés keretében a módosítással érintett területek lakói, a gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak képviselői észrevételt, javaslatot tehetnek a tervezett változtatásokkal kapcsolatban. Ezeket 2020. december 19-ig lehet eljuttatni a városi főépítészhez levélben (Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) vagy elektronikus formában (kitley.tibor@mosonmagyarovar.hu). Írásos észrevétel leadható a Polgármesteri Hivatal portáján kihelyezett iratgyűjtőbe is.

 

A 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról 2. § értelmében lakossági fórum csak elektronikus úton tartható, a honlapon történő kihirdetéstől számított 15 napos határidővel.

 

A mellékelt leírások röviden ismertetik a tervezett változtatásokat. A teljes véleményezési dokumentációk elérhetők a város honlapján, az Önkormányzat oldalon, a Dokumentumok között. A három településrendezési terv módosítás anyaga a „Településrendezési tervek” mappában, (http://www.mosonmagyarovar.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi_tervek.html) a településképi rendelet módosítás anyaga ugyanott, a „Településképi rendelet” mappában (http://www.mosonmagyarovar.hu/onkormanyzat/telepuleskepi_rendelet.html)

 

Településrendezési tervek módosítása 2020/1

 

Az eljárás egyéni kérelmek és önkormányzati kezdeményezések alapján indult. Az érintett területek és a módosítások célja az alábbiak:

 1.  Móra iskola ingatlana - beépíthető terület növelése
 2.  Lilla utcai ingatlan - szabályozási elemek módosítása
 3.  Fenyőmajor - lakóterület kijelölése (törölve)
 4.  Ostermayer u.11. - beépíthető terület növelése
 5.  Madonna szobor (Gorkij u.) – önálló övezet kijelölése
 6.  Zichy utcai ingatlanok - szabályozás módosítása (törölve)
 7.  Petőfi utcai tömb - beépíthető terület növelése
 8.  Ujhelyi u.100. - tervezett közlekedési terület törlése
 9.  Vízmű telephely - övezeti besorolás kiterjesztése
 10.  Mowinpark melletti ingatlan - szabályozás módosítás
 11.  Szt. István király u.91.- telekalakítási, beépítési szabályok
 12.  Várallyai u.68. - beépíthető terület növelése
 13.  Helyi építési szabályzat egyes előírásainak módosítása

 

Az egyes módosítási pontok ismertetése az alábbi „Alátámasztó munkarészek” dokumen-tációban találhatók.

 

Alátámasztó munkarészek 2020/1

 

Településrendezési tervek módosítása 2020/2

 

A Gazdász utca mellett, az egyetemi kollégiumok mögött található a 1062/23 helyrajzi számú, mintegy 2 hektár területű zárvány ingatlan. A hatályos szabályozási terv különleges egyetemi területbe sorolja. Hasznosítás híján az egyetem értékesítette. A beruházó lakóparkot alakítana ki 17 db családi házas (LKE) és 3 db kisebb társasházas (LK) telekkel. Ehhez meg kell oldani a terület feltárását és csatlakozását a Gazdász utcához is. A beruházó vállalta, hogy a Gazdász utca érintett szakaszát kétirányú forgalomra alkalmassá teszi.
A módosítás részletes leírást a véleményezési dokumentáció tartalmazza, a telkek, közle-kedési területek kialakítását a szabályozási tervlap ábrázolja.

 

Véleményezési dokumentáció 2020/2
Szabályozási terv 2020/2

 

Településrendezési tervek módosítása 2020/3

 

Az érintett 45 hektáros terület a Duna-lakóparktól északra található, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. A tervezett szabályozás szerint alapvetően 5-700 m-es családi házas ingatlanok lesznek kialakítva, de a gyűjtő utak mentén sorházak, egy-egy elkülönülő tömbben kisebb társasházak is építhető lesznek. Az önkormányzat az előzetes döntésekor előírta, hogy a gyűjtő utak mentén nagyobb intézményi tömböket is ki kell alakítani, ahol a lakópark alapfokú kereskedelmi, szolgáltató vagy épp szociális ellátását biztosítani lehet. Önálló zöldparkokat is ki kell alakítani.
A terület úthálózata alapvetően kapcsolódik a Duna-lakópark már meglévő útjaihoz. A beruházás nagyarányú közlekedéshálózat fejlesztést is tartalmaz. A gyűjtő utak Halászi úti csatlakozásánál körforgalmak kiépítése tervezett. Távlatilag a lakópark az északi irányban kiköthető lesz a Feketeerdei útra is. A kialakítható mintegy 300 ingatlan középtávon is kielégíti a város lakosságának telekigényét.

 

Véleményezési dokumentáció 2020/3
Szabályozási terv 2020/3

 

Településképi rendelet módosítása

 

A 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet Mosonmagyaróvár város településképének védelméről 2018. január 1-jén lépett hatályba. A rendelet felépítését, tartalmi követelményeit magasabb jogszabályok írták elő. A rendeletbe bekerültek a korábban külön rendelettel szabályozott helyi értékvédelmi (épített környezet, zöldfelületek) előírások és nyilvántartások, településképi véleményezési és bejelentési eljárások szabályai, reklámok előírásai, stb. is. Általános elv a település épített környezetének, sajátos arculatának védelme.
A jelenlegi módosítást alapvetően a jogszabály harmonizáció (pl. örökségvédelmi hatáskörök változása), egyes előírások pontosítása (pl. növénytelepítési előírások), kiegészítése, javítása teszi szükségessé. Emellett érkezett kérelem egy-egy épület és síremlék helyi védetté nyilvánításra illetve egy épület védelmének törlésre.
A részletes leírást és a rendelet-tervezetet a mellékelt dokumentáció tartalmazza.

 

Településképi rendelet módosítása

Vissza