2018.05.20 Vasárnap
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2018. (IV.26.) Kt. határozat értelmében a SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-018097; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 109.; a továbbiakban: SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ Közhasznú Nonprofit Kft.) ügyvezetői munkakörének betöltésére pályázatot ír ki.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-018097; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 109.) munkaviszonyban ellátandó ügyvezetői munkakörének betöltésére 5 év határozott időtartamra.

A munkakör betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény XV. fejezet 90. és 91. alcímeiben foglalt rendelkezések alkalmazandók, amelyek a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyról és a vezető állású munkavállaló munkaviszonyáról rendelkeznek.

A gazdasági társaság célja, tevékenysége:

Mosonmagyaróvár városában és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

A munkáltatói jogkör gyakorlója:

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a tulajdonos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata nevében a polgármester gyakorolja, kivéve a megválasztást, visszahívást, díjazást és a fegyelmi eljárással kapcsolatos jogokat. Ezen munkáltatói jogosítványok az önkormányzat Képviselő-testületének, mint a gazdasági társaság alapítói jogkörének gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Munkavégzés helye:

A gazdasági társaság székhelye, valamint a gazdasági társasággal szerződéses kapcsolatban álló szerződéses partnerek, kapcsolt vállalkozások székhelye, telephelye, illetőleg fióktelepe.

Az ügyvezető elsődleges munkavégzési helye a társaság székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 109.

Munkakörébe tartozó feladatok:

A gazdasági társaság alapító okiratában foglalt szakmai tevékenységek szervezése, irányítása, a működéshez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása; az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlója. Az ügyvezető felelős az alapítói határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáért és dönt minden olyan ügyben, amelyet az alapító kizárólagos hatáskörében nem tartott fenn.

Munkabér:      személyi alapbér megegyezés szerint

A bérigényt kérjük a pályázatban jelezni.

Egyéb juttatások:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2012. (XI.29.) Kt. határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzat szerint

 • béren kívüli juttatás,
 • szolgálati gépjármű használat,
 • mobiltelefon használat,
 • prémium a felügyelő bizottság által meghatározott prémiumfeltételek teljesülése esetére.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felsőfokú iskolai végzettség; a többféle szakirányú végzettség az elbírálás során előnyt jelent,
 • megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál eltöltött legalább 3 éves gyakorlati idő,
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján,
 • „B” kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:

 • idegen nyelv és számítógép felhasználói ismeret,
 • helyismeret,
 • pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • közbeszerzési jártasság.

Pályázat tartalma:

 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok egyszerű másolata, melyet a személyes meghallgatáskor a bizottságnak eredetben be kell mutatni,
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • vezetésre vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés,
 • összeférhetetlenségi körülmények és kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-a és 3:115. §-a és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38-39. §-a alapján,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

Az Önkormányzat az alábbi anyagokat bocsátja a pályázók rendelkezésére betekintés céljából:

 • 2017-2018. évi üzleti terv,
 • 2016-2017. évi mérlegbeszámoló,
 • valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat.

Ezen anyagokat előzetes bejelentkezés után (dr. Csanádi Viktória aljegyző-osztályvezetővel egyeztetve; Tel: 06-96/577-816) az önkormányzat hivatalos helyiségeiben tanulmányozhatják át a pályázók.

A pályázat a Kisalföld napilapban, a helyi médiában és Mosonmagyaróvár város honlapján www.mosonmagyarovar.hu kerül közzétételre.

A pályázat beérkezési határideje: 2018. június 11. 12:00 óra

Az ügyvezetői megbízás kezdete a Képviselő-testület határozatában megjelölt nap, legkésőbb 2018. július 2. napja.

A pályázat benyújtandó: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének címezve a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ügyvezetői álláshelyre”

A pályázattal kapcsolatban további információ Dr. Árvay István polgármestertől (Tel: 06-96/577-805) kérhető.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek fogad el.

 

Vissza