2020.10.01 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

KÖZLEMÉNY ÉPI/4-4/2020.

Tárgy: dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolg. Kft. rendeltetésmódosítási engedélye Mosonmagyaróvár, 3401/2/A/14, 3401/2/A/2 hrsz

 

KÖZLEMÉNY

 

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú hatóság, értesítem mindazokat, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, hogy a dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2046 Törökbálint, DEPO, Pf.: 4.) kérelmére ÉPI/4-1/2020. iktatási számon döntést hoztam a Mosonmagyaróvár, Szent István király út 117. sz. alatti, 3401/2/A/14 és 3401/2/A/2 helyrajzi számú ingatlanok rendeltetésmódosítási engedélyezési eljárásában. A döntés a hatóságunknál megtekinthető.

 

A közlemény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2020. január 8.

A közlemény levételének napja: 2020. január 24.

- az ügyintéző neve: Piskolti Tünde

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-023

Iratbetekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3. címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)

 

A döntés rendelkező része:

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője - mint I. fokú hatóság – a dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2046 Törökbálint, DEPO, PF.: 4.) kérelmére, a benyújtott tervdokumentációnak megfelelően a Mosonmagyaróvár, Szent István király út 117. sz. alatti, 3401/2/A/14 és 3401/2/A/2 hrsz-ú ingatlanok építési engedélyhez nem kötött átalakításával – meglévő üzlet és bankfiók összenyitásával - létrejövő önálló rendeltetési egység kereskedelmi rendeltetésre változtatására engedélyt ad.

A tervezett üzlet bruttó alapterülete 448,56 m2-re, ezen belül az eladótér 363,41 m2-re változik.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2020. január 2-án kelt HB/11-HAT/00027-1/2020. sz. szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájárult.

  • Az elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság a végleges rendeltetésmódosítási engedélyt a véglegessé válás időpontjának tudomásra jutásától számított három napon belül a kérelmezőnek a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően megküldi.
  • Ha a rendeltetésmódosítási engedéllyel kialakított kereskedelmi építmény ismételt átalakítására kerül sor, újabb rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet kell benyújtani.

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére címezve, az első fokú hatóságnál, a kormányablaknál, vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál lehet előterjeszteni. Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a megjelölt dokumentumokhoz. A fellebbezési illeték mértéke 30.000,- Ft. A fellebbezéssel kapcsolatos egyéb (pl. szakhatósági) eljárási díjak és illetékek is a fellebbezőt terhelik. A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfelek az iratokba betekinthetnek, erre ügyfélfogadási időben irodánkban van lehetőség.A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Indokolás kivonata:

Kérelmező 2019. november 7-én rendeltetésmódósítási engedély kérelmet nyújtott be Hatóságunkhoz, mely alapján 2019. november 8-án közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2020. január 2-án kelt HB/11-HAT/00027-1/2020. sz. szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájárult,

A fentiekre tekintettel a Hatóság a 143/2018. (VIII.13.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Az eljárásban több, mint 50 ügyfél érintett, ezért Hatóságunk a döntést hirdetmény útján közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi. Hatóságom hatáskörét és illetékességi területét a 143/2018. (VIII.13.) Kormány rendelet 2.§-a állapítja meg. A fellebbezésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 112., 113., 116. és 118.§ alapján van lehetőség. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

 

Mosonmagyaróvár, 2020. január 7.

 

Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

Piskolti Tünde

vezető - főtanácsos

 

Vissza