2019.04.19 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Óvodai beiratkozás

Hirdetmény Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba történő beiratkozás rendjéről
 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 25. csütörtök
8.00 órától 17.00 óráig                                       

2019. április 26. péntek
8.00 órától 14.00 óráig

2019. évben óvodaköteles az a gyermek, aki 2019. év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2019. április 25-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb 2019. május 28. napjáig értesíti a szülőt. Abban az esetben, ha a szülő a beíratás napján kéri, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Elutasítás esetén Mosonmagyaróvár Város Jegyzője hivatott eljárni és másodfokú döntést hozni.
A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.  
Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint valamennyi óvoda jogosult.
 

Vissza