2020.10.01 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

KÖZLEMÉNY ÉPI/88-5/2020

 

Tárgy: Függő hatályú döntés építési engedély módosítás Mosonmagyaróvár, 1804/6 hrsz  

 

KÖZLEMÉNY

 

 

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem a tárgyi, valamint a tárgyi ingatlannal közös határvonalú telekhatárú ingatlannal rendelkezni jogosultakat, hogy a Contact Building Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Balázs Á. u. 58.) kérelmére ÉPI/88-3/2020. iktatási számon, függő hatályú döntést hoztam a Mosonmagyaróvár, 1804/6 helyrajzi számú ingatlanon többlakásos lakóépület módosított építési engedélyezési eljárásában. A döntés egyben értesítés az eljárás megindulásáról. A döntés a hatóságnál megtekinthető.

 

A közlemény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2020. január 23.

A közlemény levételének napja: 2020. február 6.

- az ügyintéző neve: Mihályiné Szabó Andrea

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-023

 

Iratbetekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3. címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

 

A döntés rendelkező része:

A Contact Building Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Balázs Á. u. 58.) kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban, a Mosonmagyaróvár, 1804/6 hrsz-ú ingatlanon többlakásos lakóépület módosított építési engedélyezési ügyében, függő hatályú határozatot hozok:

 

1.      Intézkedem a kérelmező ügyfél részére  az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek 20.000,- Ft, azaz huszezer Forint megfizetése iránt.

 

2.      Megállapítottam, hogy a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, ennek megfelelően intézkedem az eljárásért megfizetett illeték, valamint igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről.

 

3.      A kérelmező jogosult az általa 2020. január 21. napján benyújtott kérelmében megjelölt módosított épület építésére.

 

Felhívom a figyelmet, hogy a kérelemben foglalt tevékenység gyakorlására akkor válik jogosulttá, ha jelen döntésem véglegessé válik, melyről külön értesítést küldök.

Tájékoztatom, hogy jelen döntés véglegessé válása az értesítéssel igazolható.

 

A kérelemre induló eljárás a kérelemnek az ÉTDR-be való érkeztetését követő első munkanapon indul. Jelen esetben az ügyintézési határidő 35 nap.

Építési hatósági ügyekben elektronikus ügyintézési lehetőség van.

 

Indokolás kivonata:

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a 43. § (1) bekezdése szerint a hatóság - az e §-ban meghatározottak szerint - az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.

 

Az ügyintézési határidőben nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Minderre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatóságunk az ügyfélkört a 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 4.§ és az Ákr. 10.§ alapján állapította meg.

Ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja, fellebbezéssel nem élhet a döntés ellen. 

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) – (4) bekezdése, 81. § (1) – (5) bekezdése alapján hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét és illetékességi területét a 343/2006 (XII.23.) Kormány rendelet 1.§-a alapozza meg.

A jogorvoslat lehetőségére az Ákr. 111.§, - 119. §, alapján van lehetőség.

 

Jelen határozat ellen 2020. február 24. napját követő naptól, amennyiben pedig jelen határozatomat ezen időpontot követően vette kézhez, akkor a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal részére címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke 30.000,- Ft, melyet illetékbélyeggel vagy utalással a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illeték bevételi számlára. Az utalást átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfelek az iratokba betekinthetnek, erre ügyfélfogadási időben irodánkban van lehetőség.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A fellebbezést elektronikus, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (ÉTDR) is be lehet nyújtani. Amennyiben a döntést elektronikus kézbesítéssel, azaz az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (továbbiakban: ÉTDR) online felületén vette át, a fellebbezését elektronikus úton, az ÉTDR-en is benyújthatja.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

 

 

Mosonmagyaróvár, 2020. január 22.

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

 

Mihályiné Szabó Andrea

vezető-főtanácsos

 

 

Vissza