2019.10.15 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

Közlemény ÉPI/929-13/2019.

 

Tárgy: építési engedély közhírré tétele, Lébény 2002 hrsz, VOLVO Hungária Kft.,

Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix

Ügyintéző elérhetősége: 96/824-025

 

ÉTDR azonosító: 201900040939

ÉTDR iratazonosító: IR-000376893/2019

 

KÖZLEMÉNY

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem mindazokat, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, hogy a VOLVO Hungária Kft., (1172 Budapest XVII. kerület, Cinkotai út 34.) kérelmére az ÉPI/929-12/2019. iktatási számon építési engedély határozatot hoztam a Lébény 2002 helyrajzi számú ingatlanon a kamionszerviz épület bővítési, átalakítási munkáinak elvégzésére és új porta épület építésére vonatkozó eljárásban.  A döntés a hatóságnál megtekinthető.

A közlemény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2019. szeptember 13.

A közlemény levételének napja: 2019. szeptember 30.

- az ügyintéző neve: Cseriné Inhaizer Beatrix

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-025

 

Iratbetekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3. címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

 

A döntés rendelkező része:

Az építés feltételei:

Szakhatósági feltételek:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi Osztály, Természetvédelmi Osztály (Környezetvédelem, természetvédelem) 4645-3/2019. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt feltétel:

 1. A telephelyen üzemeltetett légszennyező pontforrások csak a környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerős levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában működhetnek.
 2. A kamionszerviz épület bővítésének, átalakításának, illetve az új porta épületének használatbavételi engedélyezési eljárásig jogerős levegőtisztaság-védelmi engedély megléte szükséges a pontforrásokra vonatkozóan.
 3. Amennyiben a telephely új kipufogógáz elszívó pontforrásokkal bővül, úgy a létesítési engedély kérelmet külön eljárás keretein belül kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Kirendeltség (Tűzvédelem, általános) 35840/1223-3/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt feltétel:

 1. A kiviteli tervek készítése előtt szakhatóságommal egyeztetni kell a fali tűzcsapok pontos helyéről.
 2. Az épület átalakítással érintett kiürítési útvonalaira biztonsági világítást kell telepíteni.
 3. Az öltözőből az üzemcsarnok felé nyíló, valamint az üzemcsarnokból az udvarra nyíló, menekülésre szolgáló ajtók vészkijárati zárral ellátottak legyenek.

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Hatósági Főosztály - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (örökségvédelmi) GY-02B/ÉP/3219-3/2019. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt feltétel:

 1. A földmunkák csak folyamatos régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők!
 2. Az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tárni.
 3. A régészeti tevékenység végzésére a területileg illetékes Hansági Múzeum (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.) jogosult.
 4. A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) ellátására az Engedélyesnek a jogosult intézménnyel szerződést kell kötnie a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 22. § (10) bekezdése alapján!

 

Általános feltételek:

 • A határozat építésre vonatkozó rendelkező része az engedély véglegessé válásától számított három évig hatályos, kivéve, ha ezen időszak alatt az építkezési tevékenységet megkezdték és az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására alkalmassá válik.
 • Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb végleges építésügyi hatósági határozat (módosított építési engedély) alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltérést, amely nem minősül építési engedélyhez, bejelentéshez kötött építési munkának. Ha az eltérés a szakhatóságok szakterületét is érinti, az eltérés engedélyezése során az érdekelt szakhatóságok közreműködésével kell eljárni.
 • Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, amennyiben megfelelő igazolás mellett a jogutódlást előzetesen az e célra rendszeresített nyomtatványon kérelmezte és azt az építésügyi hatóság tudomásul vette.
 • Az építési engedélytől eltérően végzett építkezés, az épületnek engedély nélkül történő használatbavétele építésrendészeti bírságot von maga után. Ezen felül az engedélytől eltérő építkezés miatt átalakítást, vagy lebontást is rendelhet el az építési hatóság.
 • A kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kell végezni.
 • A kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 24.§ - 27.§ foglaltaknak megfelelően elektronikus építési naplót kell vezetni.
 • Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését az építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi.
 • Az építkezés során a tűzvédelmi előírásokat kötelesek betartani.
 • 2020. december 31-ig az épületnek rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban kell lennie, valamint az építésügyi hatóság használatbavételi engedélyével kell rendelkeznie, ezt a határnapot követően az épületet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti közel nulla energiaigényű épületként kell kialakítani!
 • Az építménybe építési terméket, berendezést, szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőség-igazolása mellett lehet.
 • Az ingatlanon belül az építési munka végzéséhez kapcsolódóan a szükséges mértékig járulékos építmények (állványzat, felvonulási épület) mérethatár nélkül építhetőek, de azokat a használatbavételkor el kell bontani.
 • Az építkezés alkalmával építőanyag tárolására, segédépítmények létesítésére stb. közterületet csak külön engedély alapján szabad igénybe venni és az építkezés befejezése után a közterületet azonnal szabaddá kell tenni.
 • Csapadékvizet a szennyvízcsatorna hálózatba vezetni nem szabad.
 • Az építési munka végzése során talált műemléki vagy régészeti leletet a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél be kell jelenteni.)”

 

Indokolás kivonata:

 

“Lébény Város Önkormányzata, Tétényi Éva mb. főépítész szakmai álláspontja alapján az L/1670-2/2019. számú településképi véleményében hozzájárult az engedély kiadásához. Településképi szempontból a tervezett bővítés a meglévő megjelenést és építészeti karaktert jelentősen nem változtatja meg, a tömegformálás és az épületszerkezeti kialakítás illeszkedik a már meglevő beépítéshez. Az útkezelő, Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 1713-2/2019. számon hozzájárult az új közúti kapcsolat létesítéséhez. Hatóságunk az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja alapján megkereste az érintett szakhatóságokat Hatóságunk az ügyfélkört a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján vizsgálta és állapította meg. Az engedélyezett tervet a műszaki tervezésre jogosult tervező készítette. A tervezett építkezés ellen építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi szempontból kifogás nem merült fel. 

Az építkezés az elfogadott tervek szerint az Országos Településrendezési és Építési Követelmények rendelkezéseivel, valamint a vonatkozó rendezési tervvel nem ellenkezik (1997. évi LXXVIII. tv.)

A fentiekre tekintettel az építésügyi hatóság a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

 

 

Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 12.

 

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

Cseriné Inhaizer Beatrix

vezető-főtanácsos

 

 

 

 
 

 

Vissza