2019.10.15 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

Közlemény

Iktatási szám: ÉPI/766-20/2019.

Ügyintéző: Horváth Béla

 

ÉTDR azonosító: 201900034172

 

Tárgy: Mosonmagyaróvár Platán sor  hrsz.: 1050/3 helyrajzi számú ingatlanon megépített 3 db lakóépület  és 66 db  állásos teremgarázs /  "A" épület: 14 lakás; "B" épület: 14 lakás; "C" épület 30 lakás;  66 állásos teremgarázs A és B épület alatt valamint 10 db felszíni parkoló, ”A” épületben „L 1” jelű 630 kg/8 személy teherbírású személyfelvonó „B” épületben „L 2” jelű 630 kg/8 személy teherbírású személyfelvonó / kialakítás használatbavételi engedélye

KÖZLEMÉNY

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem a tárgyi, valamint a tárgyi ingatlannal közös határvonalú telekhatárú ingatlannal rendelkezni jogosultakat, hogy az ELITIS Ingatlanfejlesztő Kft.  ( 9200 Mosonmagyaróvár 48.-as tér 1.)  kérelmére az ÉPI/766-18/2019.  iktatási számon használatbavételi engedélyt adtam a Mosonmagyaróvár Platán sor  hrsz.: 1050/3 számú ingatlanon megépített megépített 3 db lakóépület és 66 db állásos teremgarázs /  "A" épület: 14 lakás; "B" épület: 14 lakás; "C" épület 30 lakás;    66 állásos teremgarázs A és B épület alatt valamint 10 db felszíni parkoló, ”A” épületben „L 1” jelű 630 kg/8 személy teherbírású személyfelvonó „B” épületben „L 2” jelű 630 kg/8 személy teherbírású személyfelvonó / kialakítására

A döntés a hatóságnál megtekinthető.

A közlemény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2019 szeptember 6.

A közlemény levételének napja: 2019. szeptember 20.

- az ügyintéző neve: Horváth Béla

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-025

 

Irat betekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3. címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

 

A döntés rendelkező része:

 

Mosonmagyaróvár város Jegyzője, mint I. fokú építéshatóság a ELITIS Ingatlanfejlesztő Kft. ( 9200 Mosonmagyaróvár 48.-as tér 1. )  kérelmére, a 2016. június 29. - én kelt ÉPI/1085-27/2016. számú építési engedély  és a 2017. március 22 - én kelt ÉPI/427-11/2017. számú módosított építési engedély valamint a 2017. április 12.-én kelt ÉPI/732-2/2017. számú jogutódlás tudomásulvétele alapján a Mosonmagyaróvár Platán sor  hrsz.: 1050/3 helyrajzi számú ingatlanon megépített 3 db lakóépület  és 66 állásos teremgarázs /  "A" épület: 14 lakás; "B" épület: 14 lakás; "C" épület 30 lakás;    66 állásos teremgarázs A és B épület alatt valamint 10 db felszíni parkoló, ”A” épületben „L 1” jelű 630 kg/8 személy teherbírású személyfelvonó „B” épületben „L 2” jelű 630 kg/8 személy teherbírású személyfelvonó / kialakítására a szakhatósági nyilatkozatok figyelembevételével

használatbavételi engedélyt ad.

 

A használatbavétel szakhatósági feltételei a következők:

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály a 4021-2/2019. számú szakhatósági nyilatkozatában feltételek betartása nélkül hozzájárult a használatbavételhez:

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály a GY-02/MEFFFUO/00895-2/2019. számú  végzésében a szakhatósági állásfoglalás iránti kérelmet visszautasította.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály                          a GYS/01/01305-2/2019/MU számú szakhatósági nyilatkozatában az alábbi feltételek betartása mellett járult hozá a használatbavételhez:

 

1. Az üzemeltető a felvonó berendezések üzemeltetése során, azok rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, továbbá a szükséges és előírt műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, rendszeres ellenőrzéséről, valamint az üzemeltetés és a használat módjának folyamatos figyelemmel kíséréséről köteles gondoskodni.

2. A felvonó berendezéseket csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra és a rendeltetésének megfelelő módon szabad használni.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság a  35800/4137-2/2019. ált. számú szakhatósági nyilatkozatában vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek betartása mellett járult hozzá a használatbavételhez:

 

1. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a GY-04/NEO/01545-3/2019. számú szakhatósági nyilatkozatában feltételek betartása nélkül hozzájárult az épület használatbavételhez.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 35840/931-6/2019. ált. számú szakhatósági nyilatkozatában tűzvédelmi szempontból feltétel betartása nélkül hozzájárult a használatbavételhez.

 

Általános feltételek:

Az épületet, építményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá a használatbavételi engedélyben megjelölt célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat az élet- és közbiztonságot, valamint egészséget ne veszélyeztesse, a megengedett határértékeket meghaladó mértékű káros hatást ne gyakoroljon a környezetére.

A használatbavételi engedély birtokában a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építmény ténylegesen használatba vehető.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az építési tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet 5. sz. mellékletét képező építési hulladék nyilvántartó lapot.

Amennyiben a hulladék mennyisége meghaladja az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében rögzített küszöbértéket, úgy a nyilvántartó lapo(ka)t, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz benyújtani. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9021 Győr Árpád u. 28-32., Pf.: 471.) Ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

 

Jelen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal részére címzett, de hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

Amennyiben a döntést elektronikus kézbesítéssel, azaz az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (továbbiakban: ÉTDR) online felületén vette át, a fellebbezését elektronikus úton, az ÉTDR-en is benyújthatja.

A fellebbezéssel kapcsolatos egyéb (pl. szakhatósági) eljárási díjak és illetékek is a fellebbezőt terhelik. Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

 

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

A jogorvoslati díjakat a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni egyértelműen beazonosítható módon. A befizetést átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton vagy Építésügyi Fizetési Portál segítségével kell befizetni.

A fellebbezés eljárási illetéke 30.000,- Ft, melyet utalással a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illeték-bevételi számlára kell befizetni. Az utalást átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

 

Indokolás kivonata:

 

Az Ügyfél 2019. június 7. napján használatbavételi engedély iránti kérelmet nyújtottak be az eljáró hatósághoz, amely alapján a következő munkanapon 2019. június 11.-én megindult a közigazgatási hatósági eljárás.

Az Építtető kérte az eljárás felfüggesztését, mivel a tűzoltóság hiányokat állapított meg, és ezek pótlását a megállapított ügyintézési határidőn belül nem lehet pótolni, Hatóságunk az eljárást felfüggesztette a kérelem alapján ( ÉPI/ 766-14/2019. számú végzés ).  A tűzoltóság által kiírt hiányok teljesítését követően az Építtető kérte az eljárás folytatását 2019. augusztus 28.-án, mely alapján  2019. augusztus 29.-én az eljárás folytatásra került.

Hatóságunk az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja alapján megkereste az érintett szakhatóságokat, melyek feltételekkel hozzájárultak a használatbavételhez.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály                            a GYS/01/01305-2/2019/MU számú szakhatósági nyilatkozatában feltételek betartása mellett járult hozá a használatbavételhez, az alábbi indokolással:

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Jegyzője hatáskörében, megbízásából eljárva az ELITIS Ingatlanfejlesztő Kft. (címe: 9200 Mosonmagyaróvár, 48-as tér 1.), mint kérelmező a 9200 Mosonmagyaróvár, Platán sor 1050/3 hrsz-ú ingatlanon felépített 3 db lakóépület és 66 állásos teremgarázs /”A” épület: 14 lakás; „B” épület: 14 lakás; „C” épület: 30 lakás; 66 db férőhelyes teremgarázs A és B épület alatt/, valamint 2 db személyfelvonó használatbavételi engedélyezése ügyében szakhatósági közreműködés iránti kérelmet nyújtott be a Szakhatósághoz.

A kérelmező az eljárás elbírálásához a szükséges dokumentumokat csatolta, ezért a Szakhatóság a fentiekben leírtak szerint döntött.

A Szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelölésről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a és 1. melléklete, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. táblázat 35. pontja állapítja meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: ÁKR) 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtunk tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

E szakhatósági állásfoglalás az ÁKR 55. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály a 4021-2/2019. számú szakhatósági nyilatkozatában feltételek betartása nélkül hozzájárult a használatbavételhez, az alábbi indokolással:

 

A szakhatósághoz hivatkozott számú szakhatósági állásfoglalás megadása iránti megkeresés érkezett az ELITIS Ingatlanfejlesztő Kft. beruházásában, a Mosonmagyaróvár Platán sor, 1050/3 hrsz.-ú ingatlanon megvalósult 3 db lakóépület és 66 állásos teremgarázs használatbavételi engedélye tárgyában.

A szakhatóság az eljárás során a megküldött kérelmet, a csatolt dokumentációk alapján a hatáskörébe tartozó, a levegőtisztaság-védelem, a természet- és tájvédelem, a hulladékgazdálkodás, a zaj- és rezgésvédelem, valamint a földtani közeg védelme szempontjából az adott eljárásban eljárva, az ott meghatározott szakkérdéseket megvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

 • Tárgyi létesítmény és tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységeskörnyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.
 • A létesítményben a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül.
 • A hatóság rendelkezésére álló információk alapján az érintett terület nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint egyedi tájértéket, barlangot vagy barlang felszíni védőövezetet és nem képezi részét az Országos Ökológiai Hálózatnak. Az építés belterületen, a hatályos jogszabályi előírások alapján történt, így a használatba vétel természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.
 • A területen végzett tevékenység nem a hulladék kezelésével kapcsolatos építmények építésének, bővítésének vagy átalakításának engedélyezésére irányul.
 • A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartózó környezeti zaj kibocsátással nem jár.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatóság állásfoglalását az Ákr. 55. § (2) bekezdésére is figyelemmel adta meg.

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 6. melléklet 2.1. sorszáma szerinti összege beszedésre került a 7. melléklet 8. pontjában meghatározott közigazgatási szerv részére.

A szakhatóság állásfoglalása az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul, hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjának 28-33. pontja tartalmazza, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály a GY-02/MEFFFUO/00895-2/2019. számú  végzésében a szakhatósági állásfoglalás iránti kérelmet visszautasította, az alábbi indokolással:

 

A fenti ügyben indult eljárás során az Ügyfél (Építési Osztály) az ÉTDR-ben biztosított felületen elektronikus úton megkereste a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében.

A kérelmet és a csatolt tervdokumentációt a Hatóság áttanulmányozta, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintette és a következőket állapította meg.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokban, a 6. mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben jelöli ki a bevonandó szakhatósági kört.

A Hatóságot akkor kell az eljárásba bevonni, ha az építmény :

A közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény, valamint belterületen ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése esetén, ha

a)az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az építmény építéséhez szükséges, közforgalom elöl elzárt parkoló építését teszi szükségessé,

 

b)az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásában előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

 

A korábban lefolytatott építési engedélyezési eljárásban a Hatóság a GY/UO/NS/A/732/1/2016. iktatószámú (kelt: 2016. május 23.) szakhatósági állásfoglalásával megszüntette a szakhatósági megkeresést, mivel a fentebb idézett jogszabály alapján a Hatóság hatáskörrel nem rendelkezett. A Hatóság megállapította, hogy a Hatóság a szakhatósági hozzájárulás kiadásához továbbra sem rendelkezik hatáskörrel, mindezek alapján a jelen végzés rendelkező részében foglaltak szerint a Hatóság a szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelmet visszautasította.

A Hatóság továbbá felhívja a Kérelmező figyelmet az alábbiakra:

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 18. § (7) bekezdése szerint: „A forgalomba helyezés engedélyezése előtt az elkészült építményt a forgalom részére – a forgalom alatti építés kivételével – megnyitni nem szabad.”

A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján: „Ha az engedélyhez kötött közlekedési építményt a hatóság engedélye nélkül a közforgalom számára megnyitották, a hatóság az építtetőt a forgalomba helyezési engedély iránti kérelem benyújtására kötelezi.”

Egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/A. § (1) bekezdése alapján: „A közlekedési hatóság az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő útépítés, útmegszüntetés, elbontás esetén, illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építtetőt határozattal bírság megfizetésére kötelezheti.”

A döntés az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 4. táblázatban biztosított jogkörön, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 4. táblázata határozza meg.

Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zárta ki a Hatóság, és a jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A Hatóság tájékoztatja, hogy a másodfokú eljárásba a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályát (9021 Győr, Árpád u. 32.) kell bevonni.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság a  35800/4137-2/2019. ált. számú szakhatósági nyilatkozatában vízvédelmi szempontból feltételek betartása mellett járult hozzá a használatbavételhez, az alábbi indokolással:

 

A Jegyző a 201900034172 ÉTDR azonosítójú, ÉPI/766-3/2019. számú megkeresésében az Építtető kérelmére indult ügyben a Mosonmagyaróvár Platánsor 1050/3 hrsz.-ú ingatlanon 3 db lakóépületre és 66 állásos teremgarázsra („A” épület: 14 lakás; „B” épület: 14 lakás; „C” épület: 30 lakás; 66 állásos teremgarázs A és B épület alatt) valamint 10 db felszíni parkolóra vonatkozó használatbavételi engedély kiadásához kérte az Igazgatóság szakhatósági

állásfoglalását.

Az Igazgatóság a kérelem alapján az alábbiakat állapította meg:

Az épületek vízellátása meglévő vezetékes közműről, a szennyvíz elvezetése közcsatornába történik. A csapadékvizek telken belül elszikkadnak.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a tárgyi eljárás nem érinti a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait.

A tervezett használatbavétel nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tervezett beruházás nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból a rendelkező részben foglalt előírás betartása esetén nem gyakorol káros hatást, nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, így megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet követelményeinek.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

Fentiek alapján az Igazgatóság az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírással hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint 8.500 Ft, amely 2019.05.21. napján az Igazgatóság részére átutalással megfizetésre került. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 4. Építésügyi ügyek fejezetében lévő táblázat 17. és 18. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a GY-04/NEO/01545-3/2019. számú szakhatósági nyilatkozatában feltételek betartása nélkül hozzájárult az épület használatbavételhez, az alábbi indokolással:

 

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője – Mosonmagyaróvár, Hrsz.: 1050/3 alatti ingatlanon három lakóépületre és egy teremgarázsra vonatkozó használatbavételi engedély kiadása ügyében – megkereste a Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 6. sz. melléklete alapján.

Az engedély kiadása közegészségügyi szempontból nem kifogásolható, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Hivatal hatáskörét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 6. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet állapítja meg.

 

 • A Győr – Moson – Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 35840/931-6/2019. ált. számú szakhatósági nyilatkozatában tűzvédelmi szempontból feltétel betartása nélkül hozzájárult a használatbavételhez az alábbi indokolással:

 

Az ELITIS Ingatlanfejlesztő Kft. kérelmére indult használatbavételi engedélyezési eljárásban Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint engedélyező hatóság 2019. 06. 24-én szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemmel fordult a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatósághoz. A megkereséséhez csatolt kiviteli dokumentációt áttanulmányoztam, valamint helyszíni szemlét tartottam. Az ÉTDR rendszerre feltöltött dokumentumok és helyszíni szemle alapján az építtetőt hiánypótlásra szólítottam fel, melynek teljesítéséhez az ügyfél kérte az eljárás szüneteltetését. A hiányosságok pótlását 2019.08.23-án teljesítették, ezért a használatbavételi engedély kiadásához feltétel nélkül hozzájárultam.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 16 sora, illetékességemet, a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

 

A megtartott helyszíni szemle során –az illetékes szakhatóság közreműködésével- megállapítottam, hogy az elvégzett építési munka az építési engedélynek megfelel, az épület, építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, a használatbavételi engedély megadása ellen - az előírt kikötések teljesítése esetén - építésrendészeti, közegészségügyi, tűzvédelmi és műszaki szempontból kifogás nem merült fel.

A fentiekre tekintettel az építésügyi hatóság a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Hatóságuk az ügyfélkört a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján vizsgálta és állapította meg.

Hatóságom hatáskörét és illetékességi területét a 343/2006 (XII.23.) Kormány rendelet 1.§-a állapítja meg.

A fellebbezésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 111.§,  - 119. §, alapján van lehetőség .

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

 

Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 5.

 

  

 

 Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

Zalán Zsolt

osztályvezető

 

Vissza